...

Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık Artırma Teknik Destek Projesi

23.02.2017

Okunma Sayısı:1008

Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık Artırma Teknik Destek Projesi açılışına katılan sayın Erdem konuşmasının ana başlıkları şöyle oldu;"İnsanoğlu, refah seviyesini yükseltmek için gelişen teknolojiyi de kullanarak yaşadığı çevreyi değiştirmektedir. İnsanlığın geleceğini her geçen gün daha güçlü tehdit eden çevre sorunları da bu mücadelenin ve değişikliklerin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Çevrede meydana gelen değişiklikler olumsuz ve bozucu özellikte ise bunlar çevre sorunları olarak değerlendirilmektedir. Çevre sorunlarının gelecekte daha büyük sıkıntılara sebep olabileceği endişesi sürekli dile getirilmektedir. Çağımızda toplumun yaşam kalitesinin artması ile birlikte tüm alanlarda değişiklikler meydana gelmiştir. Değişen ve dönüşen bu dünya şartlarına uyum sağlamak, sosyal ve ekonomik gelişmeyi tamamlayabilmek için eğitim hiç tartışmamız, büyük bir önem taşımaktadır. Bireylere, çok küçük yaşlardan başlayarak çevre bilinci kazandırılmalıdır. Bu da ancak etkili ve verimli bir eğitim, özellikle çevre eğitimi ile sağlanabilir. Çevre eğitimi ilk olarak ailede başlar daha sonra ise okulda devam eder. Eğer ailede bu eğitim verilmemişse okulun bu konudaki önemi daha da artmaktadır. Söz konusu eğitim sistemi ve onun temel ögeleri olan öğretmen ve öğrencilerin bu amaçla en iyi şekilde bilinçlendirilmeleri sağlanmalıdır. Bu koşul yerine getirilebilirse bireylerin davranışlarında olumlu gelişmeler olur ve çevreyi koruma gerçekleşir. Sürdürülebilir çevre eğitiminin önemli bir konusu ise yaşam kaynağı olan sudur. Su, yüzyıllar boyunca tüm medeniyetler için çok önemli bir doğal kaynak olmuş, bütün büyük uygarlıklar su kenarında kurulmuştur. Teknolojinin ilerlemesi ile sudan faydalanma şekil ve oranlarının artması, su kaynaklarının içme-kullanma, sulama suyu, enerji üretimi gibi pek çok amaç için geliştirilebilmesi, ülkelerin ekonomik kalkınmasında suyun vazgeçilmez bir yer edinmesinde büyük rol oynamıştır. Bugün “gelişmiş ülke” olarak tanımlanabilen pek çok ülke bu seviyelere, ülkelerinin su potansiyelinden azami faydayı sağlayarak ulaşmışlardır. Teknolojinin ilerlemesi, su kaynaklarından azami faydanın sağlanmasına aracı olmakla birlikte, bu ilerlemeye paralel olarak sanayileşmenin ve şehirleşmenin de artması beraberinde “çevre kirliliği”ni ve özellikle “su kirliliği”ni gündeme getirmiştir. Su kirliliğinin giderek önemli boyutlara ulaşması, ülkeleri bu konuda ciddi önlemler almaya zorlamış, bu da bu alanda pek çok mevzuatın oluşması sonucunu doğurmuştur.

Resim Eklenmemiş 

Türkiye’nin kişi başına kullanılabilir su varlığı, diğer bazı ülkeler ve dünya ortalaması ile karşılaştırıldığında su zengini olmayan ülkeler arasında yer aldığı görülmektedir. Daha yaşanabilir bir çevre için, çevre sorunlarına duyarlı politikalarımızı sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde yürütmek, çocuklarımızda ve toplumda suyun sürdürülebilir kullanımı ve çevre bilincinin oluşmasına katkıda bulunmak Bakanlığımızın önem verdiği alanlardandır. Okul öncesi eğitimden başlayarak çocuklarımızın ve gençlerimizin çevreye duyarlı ve canlıların yaşam hakkına saygılı bir şekilde yetişmesine imkân sağlayacak fırsatları sunmak amacıyla politika belgelerimizde ve öğretim programlarımızda bu hususa dikkatle yer vermekteyiz. Çünkü konunun hem ülkemizin hem de dünya coğrafyasının refahını sağlamada ne kadar büyük önem taşıdığının farkındayız.

Su Elçileri Eğitimi ve Farkındalığın Artırılması Teknik Destek Projesi kapsamında yapılacak eğitim faaliyetleri ve medya araçlarının etkin kullanımı ile çocuklarımızda, gençlerimizde ve toplumun tüm kesimlerinde farkındalığın artacağına inanıyoruz. Hayatımızı sürdürme, geleceğimizi inşa etme ve koruma alanında farkındalık artıracak bu projede fon kaynağını sağlayan AB Türkiye Delegasyonuna, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, mutlu ve sağlıklı yaşadığımız bir gelecek umuduyla bu tür güzel çalışmalarda yeniden bir araya gelebilmeyi diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Geri Dön